Ga naar inhoud

Algemene voorwaarden

1. Omvang
Voor alle zakelijke relaties tussen apimanu® en de klant zijn deze algemene voorwaarden (AV) uitsluitend van toepassing in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Voorwaarden van de klant die afwijken van deze Algemene Voorwaarden (AV) behoeven de schriftelijke toestemming van apimanu®.

2. Sluiting van een contract
Alle aanbiedingen van apimanu® zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen apimanu® en de klant komt tot stand door een bestelling van de klant en aanvaarding door apimanu®. De klant plaatst de bestelling door het volledig ingevulde bestelformulier van apimanu® op internet in te dienen. apimanu® aanvaardt de bestelling door een orderbevestiging via e-mail naar de klant te sturen. In geval van typografische en juridische fouten alsmede fouten op de website is apimanu® niet verplicht het aanbod te aanvaarden en de bestelling uit te voeren.

3. levering
Goederen die op voorraad zijn (apimanu® is niet aansprakelijk voor transportproblemen) worden verzonden volgens onderstaande opmerkingen.
Opmerkingen over verzend- en levertijden:
1. Bij een eerste bestelling van een klant en betaling via automatische incasso: apimanu® verwerkt de bestelling op de dag van de bestelling of de volgende dag en voert de automatische incasso uit. In het geval van nieuwe klanten worden de goederen verzonden vanuit het centrale magazijn nadat de automatische incasso door de banken is geboekt, d.w.z. na 2-3 dagen. (apimanu® moet deze periode afwachten vanwege mogelijke terugboekingen bij nieuwe klanten en vraagt ​​om uw begrip)
2. Voor vaste klanten en vaste klanten en betalingen via automatische incasso: De goederen worden verzonden op de dag van de bestelling of de volgende dag. De automatische incasso wordt tegelijkertijd uitgevoerd.
3. Voor alle creditcardbetalers: De goederen worden op de dag van de bestelling of de volgende dag verzonden. De creditcardbetaling wordt tegelijkertijd uitgevoerd.

De daadwerkelijke verzending vindt plaats met pakketbezorgdiensten en duurt tussen de 3 en 5 dagen, afhankelijk van het land van levering van de klant.
Indien de goederen bij het plaatsen van de bestelling niet voorradig zijn, zal apimanu® zich inspannen om zo snel mogelijk te leveren. Als de niet-naleving van een leverings- of servicedeadline te wijten is aan overmacht, arbeidsconflicten, onvoorziene obstakels of andere omstandigheden waarvoor apimanu® niet verantwoordelijk is, zal de deadline dienovereenkomstig worden verlengd. Indien de leveringstermijn om andere dan de hierboven genoemde redenen niet wordt gehaald, heeft de klant het recht om met dreiging van weigering schriftelijk een redelijke respijttermijn te stellen en, nadat deze zonder succes is verstreken, het contract te ontbinden met betrekking tot de levering of dienst in het contract. Indien de onmogelijkheid van levering is gebaseerd op het onvermogen van een leverancier, kunnen zowel apimanu® als de klant zich terugtrekken uit het contract indien de overeengekomen leveringsdatum met meer dan 2 maanden wordt overschreden.

Indien de klant de aankoopprijs al betaald heeft, zal apimanu® deze uiteraard direct terugbetalen. Schadeclaims wegens vertraging, onmogelijkheid of niet-nakoming, inclusief claims die vóór de herroeping van het contract zijn ontstaan, zijn uitgesloten. Tenzij een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf “apimanu®” opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld.
Helaas heeft apimanu® geen invloed op eventuele bezorgvertragingen veroorzaakt door de pakketbezorger en gaat het niet ten koste van apimanu®. De bezorging op het door u opgegeven adres.

4. Annuleringen van bestellingen
apimanu® accepteert annuleringen van bestellingen binnen 24 uur. De klant zal binnen deze termijn geen kosten maken. Als bestellingen na 24 uur tot 36 uur worden geannuleerd, rekent apimanu® een vast tarief van 10 euro aan annuleringskosten. Annuleringen na 36 uur vanaf de besteltijd zijn over het algemeen NIET mogelijk.

5. Retourbeleid:
De terugzending van de bestelde goederen door de klant aan apimanu® is om redenen van de toepasselijke EU-wetgeving en de relevante EU-richtlijnen, evenals de individuele EU lidstaten buitengesloten. (De goederen zouden na terugname niet meer verhandelbaar zijn)

6. Betalingsvoorwaarden en verzendkosten
De minimale bestelwaarde is 17 EURO. De betaling vindt plaats met behulp van een betaalmethode die wordt aangeboden op het online bestelformulier. De daadwerkelijke verzending vindt plaats met pakketbezorgdiensten en duurt tussen de 3 en 5 dagen, afhankelijk van het land van levering van de klant.
Voor verzendingen naar EU-landen rekenen wij een verzendkosten van EUR 4,60. Als rembours wordt gebruikt, wordt naast de verzendkosten een forfaitair rembourstarief van EUR 4,95 in rekening gebracht.

Indien de orderwaarde door een retourzending onder de 17 EURO komt, behoudt apimanu® zich het recht voor om achteraf verzendkosten te berekenen. apimanu® behoudt zich ook het recht voor om individuele betaalmethoden om technische redenen tijdelijk of volledig uit te schakelen. Alle prijzen zijn eindprijzen in EURO. De prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing. De koopprijs is in ieder geval uiterlijk bij levering van de bestelde goederen verschuldigd. Bij creditcardbetalingen en incasso's worden de betalingsgegevens doorgegeven aan de bank.

Vanwege de “Anti-Geld Witwassen Reglement 2007“ (Anti-witwasregelgeving 2007) apimanu® accepteert geen betalingen in contanten of via betaalmethoden die niet duidelijk kunnen worden geverifieerd. Uit voorzorg wijst apimanu® erop dat betalingen die noch apimanu®, noch de bank duidelijk kunnen verifiëren, zullen worden geretourneerd op kosten van de betaler. apimanu® oefent dan het recht uit om elke zakelijke relatie te weigeren.

7. Leveringshoeveelheden en eventuele inklaring
De goederen van apimanu® op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor de eindgebruiker en niet voor wederverkoop. apimanu® behoudt zich daarom het recht voor om alleen goederen in normale huishoudelijke hoeveelheden te verzenden. Indien nodig wordt de klant door apimanu® per e-mail op de hoogte gebracht. De goederenwaarde van de bestellingen wordt niet aangegeven in de landen van de Europese Unie. In de landen van de EU worden GEEN douanekosten gevraagd door de verantwoordelijke autoriteiten. Als de goederen worden verzonden naar landen buiten de EU, kunnen douanerechten worden geheven door de verantwoordelijke autoriteiten. ALVORENS een bestelling te plaatsen, neem contact op met de relevante douaneautoriteiten in uw land voor de toepasselijke douanerechten en/of toeslagen. Ons bedrijf is verplicht de waarde van de goederen bij verzending aan te geven. In ieder geval draagt ​​de klant de bijbehorende douanerechten en NIET apimanu.

8. Eigendomsvoorbehoud en ontbinding
De goederen blijven eigendom van apimanu® totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Een conversie van de onderliggende transactie is uitgesloten. Indien de firma apimanu® in individuele gevallen als blijk van goede wil instemt met een wijziging, dan zal dit enkel gebeuren indien de goederen in de originele verzegelde verpakking en gratis aan de firma apimanu® worden teruggestuurd. In ieder geval stelt het bedrijf apimanu® een claim van 20 euro administratiekosten in tegen de klant die de conversie wil.

9. Garantie en aansprakelijkheid
Vorderingen van de klant die verder gaan dan de in punt 4 beschreven claims, in het bijzonder schadeclaims van de klant, zijn uitgesloten. Een conversie is alleen mogelijk volgens punt 4 en wordt anders als uitgesloten beschouwd. In ieder geval dient de klant een arts te raadplegen VOORDAT hij bestelt en in ieder geval VOORDAT hij het product accepteert om advies te geven over mogelijke bijwerkingen, tolerantie en allergieën voor de ingrediënten van de apimanu® producten.

10. Terugvorderingen
Teruggestuurde domiciliëringen, die door de klant worden uitgevoerd zonder de wettelijke basis van deze relevante voorwaarden, zullen door apimanu® worden aangevraagd via wettelijke kanalen. Bij de bestelling wijst apimanu® er uitdrukkelijk op dat deze voorwaarden door de klant worden aanvaard.

11. Risico-overgang
Het risico gaat over op de klant wanneer de goederen worden verzonden door apimanu®.

12. Privacy Policy
De persoonsgegevens die nodig zijn om het contract af te handelen, worden door de klant ter beschikking gesteld. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de transactie worden opgeslagen en, indien nodig, doorgegeven aan derden, zoals banken, als onderdeel van een goede afwikkeling van de orderverwerking. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Bescherming Persoonsgegevens Telediensten. Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. apimanu® verbindt zich ertoe klantgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Ten behoeve van kredietcontrole en kredietwaardigheidsbewaking apimanu® gegevens uitwisselen indien apimanu® dit nodig acht. apimanu® houdt rekening met de belangen van de klant die bescherming verdienen. Ter bescherming tegen fraude slaat apimanu® het IP-adres van de klant op.

13. jurisdictie
Als bevoegde rechtbank wordt de woonplaats van de klant overeengekomen.

14. slotbepalingen
Mochten één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De niet-effectieve regeling wordt vervangen door de betreffende wettelijke regeling.

15. Auteursrecht
Auteursrecht door apimanu® . De pagina's van deze website en deze winkel zijn auteursrechtelijk beschermd. Nabootsing, zelfs gedeeltelijk, is alleen toegestaan ​​met toestemming van apimanu®. Elke veronachtzaming zal onmiddellijk worden vervolgd via juridische kanalen.